دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ CompTIA Network + certification study guid [ن‍س‍خ‍ه‌۱۲ ]

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ CompTIA Network + certification study guid [ن‍س‍خ‍ه‌۱۲ ] توسط ک‍لارک‌، گ‍ل‍ن‌ ای‌ 1390 ..

ادامه مطلب

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد

دانلود و مشخصات کتاب ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد توسط 1390 نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد سرشناسه شخص / نام نویسنده: سرشناسه – تن..

ادامه مطلب

ح‍س‍اب‍داری‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍س‍اب‍داری‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ توسط ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا ۱۳۸۱-۱۳۷۷ نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍س‍اب‍داری‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ سرشناسه شخص / نام نویسنده: ..

ادامه مطلب

م‍اده‌ واح‍ده‌ و ت‍ب‍ص‍ره‌ه‍ای‌ ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ س‍ال‌ ۱۳۸۴ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور: م‍ص‍وب‌ ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍اده‌ واح‍ده‌ و ت‍ب‍ص‍ره‌ه‍ای‌ ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ س‍ال‌ ۱۳۸۴ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور: م‍ص‍وب‌ ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ توسط ای‍ران‌. ق‍وان..

ادامه مطلب

ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ Windows 7 (م‍ه‍ارت‌ دوم‌)

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ Windows 7 (م‍ه‍ارت‌ دوم‌) توسط ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ 1390 نا..

ادامه مطلب

۱۱۰[ص‍د و ده‌] س‍رم‍ش‍ق‌ از س‍خ‍ن‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌

دانلود و مشخصات کتاب ۱۱۰[ص‍د و ده‌] س‍رم‍ش‍ق‌ از س‍خ‍ن‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ توسط ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌ 1383 نام و عنوان کت..

ادامه مطلب

اص‍ول‌ ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ توسط اوراوت‍س‌، ج‍ول‍ز 1376 نام و عنوان کتاب برای دانلود: اص‍ول‌ ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌..

ادامه مطلب

م‍واف‍ق‍ت‌ ن‍ام‍ه‌، پ‍ی‍وس‍ت‍ه‍ا، ش‍رای‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ش‍رای‍ط خ‍ص‍وص‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌، ت‍ام‍ی‍ن‌ ک‍الا و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌، س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ن‍ص‍ب‌ ب‍ص‍ورت‌ ت‍وام‌ EPC)( ب‍رای‌ ک‍اره‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌س‍وم‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍واف‍ق‍ت‌ ن‍ام‍ه‌، پ‍ی‍وس‍ت‍ه‍ا، ش‍رای‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ش‍رای‍ط خ‍ص‍وص‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌، ت‍ام‍ی‍ن‌ ک‍الا و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌، س..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍وش‍م‍ن‍د س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍رپ‍ای‍ه‌ ف‍ن‌ آوری‌ / LONWORK ف‍ری‍د ب‍رت‌ ت‍ی‍رش‌، م‍ت‍رج‍م‌ م‍ج‍ی‍د زه‍ر ک‍ش‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍وش‍م‍ن‍د س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍رپ‍ای‍ه‌ ف‍ن‌ آوری‌ / LONWORK ف‍ری‍د ب‍رت‌ ت‍ی‍رش‌، م‍ت‍رج‍م‌ م‍ج‍ی‍د زه‍ر ک‍ش‌ توسط ت‍ی‍رش‌، ف..

ادامه مطلب