ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و رش‍د و ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و رش‍د و ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ توسط ی‍ق‍ی‍ن‍ی‌، ف‍روغ‌ ال‍زم‍ان‌،۱۳۳۴ – 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و رش‍د و ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ی‍ق‍ی‍ن‍ی‌، ف‍روغ‌ ال‍زم‍ان‌،۱۳۳۴ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HE,‭۱۵۱,‭/ی۷ح۸

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۰ص‌.

موضوع محتوای منبع: ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌,وس‍ای‍ل‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۸۶

گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ری‌ توسط ره‍ن‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ره‍ن‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭G,‭۱۵۵,‭/ر۹۴ گ۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‍ه‍ا و ده‍ی‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۳۴ص‌.: ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌,ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌,ش‍ه‍ر و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ا,ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8466-74-4

شماره مدرک: ک‌۲۱۰۶

م‍دی‍ری‍ت‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ توسط ب‍اورس‍اک‍س‌، دون‍ال‍د ج‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍اورس‍اک‍س‌، دون‍ال‍د ج‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۸/۵,‭/ب۲۵ م۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: م‌، ۶۲۹ ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ت‍دارک‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6445-23-9

شماره مدرک: ک‌۲۶۲۰

ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ س‍خ‍ن‌ ج‍ل‍د پ‍ن‍ج‍م‌ ش‍ام‍ل‌ ح‍روف‌ ز، ژ، س‌، ش‌، ص‌، ض‌، ط، ظ، ع‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ س‍خ‍ن‌ ج‍ل‍د پ‍ن‍ج‍م‌ ش‍ام‍ل‌ ح‍روف‌ ز، ژ، س‌، ش‌، ص‌، ض‌، ط، ظ، ع‌ توسط ان‍وری‌، ح‍س‍ن‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ س‍خ‍ن‌ ج‍ل‍د پ‍ن‍ج‍م‌ ش‍ام‍ل‌ ح‍روف‌ ز، ژ، س‌، ش‌، ص‌، ض‌، ط، ظ، ع‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ان‍وری‌، ح‍س‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PIR,‭۲۹۵۶,‭فلا۸۴,‭ف۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍خ‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ف‍ارس‍ی‌ — واژه‌ ن‍ام‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6991-94-0

شماره مدرک: ک‌۱۰۴۹

ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – م‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ی‍ر، م‍رداد و ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۲

دانلود و مشخصات کتاب ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – م‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ی‍ر، م‍رداد و ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۲ توسط ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۲

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – م‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ی‍ر، م‍رداد و ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۲

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د

رده کنگره: ‭KMH,‭۲۹۳۷,‭/ش۹ ۲۰.ش,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: دف‍ت‍ر ام‍ور پ‍ارل‍م‍ان‍ی‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۲

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌,ش‍ه‍رداری‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۱۳

ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ش‍رای‍ط ع‍م‍م‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ت‍اخ‍ی‍رات‌ و ت‍ع‍دی‍ل‌

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ش‍رای‍ط ع‍م‍م‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ت‍اخ‍ی‍رات‌ و ت‍ع‍دی‍ل‌ توسط ث‍م‍ری‍ه‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ش‍رای‍ط ع‍م‍م‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ت‍اخ‍ی‍رات‌ و ت‍ع‍دی‍ل‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ث‍م‍ری‍ه‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۲۰۰,‭/ث۸ ن۸,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ج‍اوادن‌، خ‍رد

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۳۰ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ – ای‍ران‌,م‍ع‍ام‍لات‌ دول‍ت‍ی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978964-6030-91-6

شماره مدرک: ک‌۲۴۴۴

ق‍درت‌ ف‍ک‍ر ب‍زرگ‌

دانلود و مشخصات کتاب ق‍درت‌ ف‍ک‍ر ب‍زرگ‌ توسط ش‍وارت‍س‌،دی‍وی‍د ج‍وزف‌ 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍درت‌ ف‍ک‍ر ب‍زرگ‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍وارت‍س‌،دی‍وی‍د ج‍وزف‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۶۳۷,‭/م۸ ش۹,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: گ‍ل‍ری‍ز

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۰۰ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍وف‍ق‍ی‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-5527-03-5

شماره مدرک: ک‌۱۲۶۷

۱۰۱[ص‍د و ی‍ک‌] ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ح‍ل‌ خ‍لاق‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍و ب‍رای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار)

دانلود و مشخصات کتاب ۱۰۱[ص‍د و ی‍ک‌] ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ح‍ل‌ خ‍لاق‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍و ب‍رای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار) توسط ه‍ی‍گ‍ی‍ن‍ز، ج‍ی‍م‍ز 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ۱۰۱[ص‍د و ی‍ک‌] ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ح‍ل‌ خ‍لاق‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍و ب‍رای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ی‍گ‍ی‍ن‍ز، ج‍ی‍م‍ز

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۰/۲۹,‭/ه۹ ص۴,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۸ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍ک‍ل‌ گ‍ش‍ای‍ی‌,ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-00-0791-9

شماره مدرک: ک‌۹۴۲

ن‍ظارت‌ ب‍ر اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ظارت‌ ب‍ر اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ توسط وک‍ی‍ل‍ی‌، ش‍ه‍روز 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ظارت‌ ب‍ر اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وک‍ی‍ل‍ی‌، ش‍ه‍روز

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۱/۵,‭/و۸ ن۶,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۳۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ – طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-160-069-2

شماره مدرک: ک‌۲۷۷۱

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ گ‍ذرن‍ام‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ گ‍ذرن‍ام‍ه‌ توسط 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ گ‍ذرن‍ام‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۰۲۲/۷,‭/آ۲۸,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ش‍ه‍ی‍د داری‍وش‌ ن‍ورال‍ه‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: [۳۱۱]ص‌

موضوع محتوای منبع: گ‍ذرن‍ام‍ه‌,گ‍ذرن‍ام‍ه‌ ,م‍ه‍اج‍ران‌,م‍ه‍اج‍رت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۰۸۹