آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ CM)( و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍م‍ان‌ MC)(

دانلود و مشخصات کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ CM)( و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍م‍ان‌ MC)( توسط ف‍رش‍ادف‍ر، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ CM)( و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍م‍ان‌ MC)(

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍رش‍ادف‍ر، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HC,‭۴۸۰,‭/ط۴ ف۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍وآور، پ‍ارس‍ی‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۰۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ – ای‍ران‌ – ق‍رارداده‍ا,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا,ش‍رک‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا,پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-168-042-7

شماره مدرک: ک‌۲۴۱۹

ک‍ت‍اب‌ ت‍ون‍ل‌ و س‍د ای‍ران‌ ۵ ۰۱۳۹

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ ت‍ون‍ل‌ و س‍د ای‍ران‌ ۵ ۰۱۳۹ توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ ت‍ون‍ل‌ و س‍د ای‍ران‌ ۵ ۰۱۳۹

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۸۰۵,‭/ک۲۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍رف‍ن‌ آری‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ش‍م‍اره‌ گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌

موضوع محتوای منبع: ت‍ون‍ل‌ س‍ازی‌ – ای‍ران‌ – راه‍ن‍م‍اه‍ا,س‍د و س‍دس‍ازی‌ – ای‍ران‌ – راه‍ن‍م‍اه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-04-4682-9

شماره مدرک: ک‌۲۳۰۱

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ ب‍ا Primavera P6

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ ب‍ا Primavera P6 توسط 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ ب‍ا Primavera P6

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍رک‍ت‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ پ‍ری‍م‍اورا

رده کنگره: ‭T,‭۵۶/۸,‭/ش۴ ر۲,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۶۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ن‍رم‌ اف‍زار پ‍ری‍م‍اورا ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ پ‍روژه‌ ه‍ا(پ‍ی‌۶ ),م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – ن‍رم‌ اف‍زار,زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍ول‍ی‍د – ن‍رم‌ اف‍زار

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-354-967-1

شماره مدرک: ک‌۲۸۶۶

ن‍گ‍ه‍داری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌:م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ارت‍ق‍ا و ت‍ع‍م‍ی‍ر

دانلود و مشخصات کتاب ن‍گ‍ه‍داری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌:م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ارت‍ق‍ا و ت‍ع‍م‍ی‍ر توسط گ‍ری‍م‍س‍ت‍ون‌،ک‍ال‍ی‍ن‌ 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍گ‍ه‍داری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌:م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ارت‍ق‍ا و ت‍ع‍م‍ی‍ر

سرشناسه شخص / نام نویسنده: گ‍ری‍م‍س‍ت‍ون‌،ک‍ال‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۸۷/۵,‭/گ۴۵،ن۵۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ی‍ازده‌،۲۸۹ص‌:م‍ص‍ور،ج‍دول‌،ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز-ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز- ارت‍ق‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭۹۶۴-۶۲۳۲-۵۷-۴

شماره مدرک: ک‌۸

ن‍ام‍ی‍را

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ام‍ی‍را توسط ک‍رم‍ی‍ار، ص‍ادق‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ام‍ی‍را

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍رم‍ی‍ار، ص‍ادق‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۸۱۸۴,‭/ک۸۸ ن۲,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: [۳۳۶] ص‌

موضوع محتوای منبع: داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ – ق‍رن‌۱۴ ,داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ – ق‍رن‌۱۴

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-337-514-0

شماره مدرک: ک‌۲۵۱۳

خ‍ود آم‍وز ج‍ام‍ع‌ PLC [پ‍ی‌. ال‌. س‍ی‌.]

دانلود و مشخصات کتاب خ‍ود آم‍وز ج‍ام‍ع‌ PLC [پ‍ی‌. ال‌. س‍ی‌.] توسط ب‍ه‍رام‌ پ‍ور ، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ،۱۳۵۷ – 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍ود آم‍وز ج‍ام‍ع‌ PLC [پ‍ی‌. ال‌. س‍ی‌.]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ه‍رام‌ پ‍ور ، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ،۱۳۵۷ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۲۳,‭/ک۹ب۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: [۳۶۵] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۹۶

ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – س‍ال‌۱۳۸۴

دانلود و مشخصات کتاب ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – س‍ال‌۱۳۸۴ توسط پ‍ای‍ی‍ز۱۳۸۴

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ل‍وای‍ح‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د – س‍ال‌۱۳۸۴

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د

رده کنگره: ‭KMH,‭۲۹۳۷,‭/ش۹،۲۹.ش,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: دف‍ت‍ر ام‍ور پ‍ارل‍م‍ان‍ی‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: پ‍ای‍ی‍ز۱۳۸۴

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌,ش‍ه‍رداری‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۹۸۲

ای‍م‍ن‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ای‍م‍ن‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌ توسط رزم‍ج‍و، ف‍رت‍اش‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ای‍م‍ن‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: رزم‍ج‍و، ف‍رت‍اش‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۱۳۷۶,‭/ر۴ فلا۹,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍وآور

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۹۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌,پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-168-148-6

شماره مدرک: ک‌۳۴۱۵

CCNA wireless official exam certification guideی‍Brandon James Carroll /??

دانلود و مشخصات کتاب CCNA wireless official exam certification guideی‍Brandon James Carroll /?? توسط ک‍ارول‌، ب‍ران‍دن‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: CCNA wireless official exam certification guideی‍Brandon James Carroll /??

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ارول‌، ب‍ران‍دن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۵۱۰۵/۷۸,‭/ک۲ س۹,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ک‍اوی‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: xxviii ، ۴۷۳ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌ ب‍ی‌ س‍ی‍م‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,داده‌ پ‍ردازی‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ – گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-1-58720-211-7

شماره مدرک: ک‌۲۹۱۶

ق‍ان‍ون‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (۱۳۹۰-۱۳۹۴)

دانلود و مشخصات کتاب ق‍ان‍ون‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (۱۳۹۰-۱۳۹۴) توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍ان‍ون‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (۱۳۹۰-۱۳۹۴)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۱۹۷,‭/آ۲۸,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۲۰ص‌

موضوع محتوای منبع: ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۹۳-۱۳۸۹ ,س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ – ای‍ران‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,ای‍ران‌، س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – ۱۳۸۹ -۱۳۹۳ ,ای‍ران‌، س‍ی‍اس‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ – ۱۳۸۹ -۱۳۹۳

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-158-080-2

شماره مدرک: ک‌۱۸۷۴