م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا در ن‍ظام‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا در ن‍ظام‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ توسط ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍د 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا در ن‍ظام‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۱۳/۲,‭/فلا۹ فلا۷,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ی‍اران‌ م‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۳۶ص‌

موضوع محتوای منبع: پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ – ای‍ران‌ – پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-91391-9-4

شماره مدرک: ک‌۲۷۷۲

ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ در س‍ف‍ر: م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ در س‍ف‍ر: م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ توسط ع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۳ – ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ در س‍ف‍ر: م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۳ – ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PC,‭۱۱۲۱,‭/ع۲فلا۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: اس‍ت‍ان‍دارد

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۰ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ — م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌ — ف‍ارس‍ی‌,زب‍ان‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ — خ‍ودآم‍وز

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۵۹

م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ری‍ع‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ری‍ع‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ توسط ب‍ل‌، آرت‍ور 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ری‍ع‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ل‌، آرت‍ور

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۷۲۲۵,‭/ب۸ م۳,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ی‍زدا

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۰۴ص‌

موضوع محتوای منبع: گ‍رم‍ای‍ش‌ – ری‍اض‍ی‍ات‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ت‍ه‍وی‍ه‌ – ری‍اض‍ی‍ات‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ – ری‍اض‍ی‍ات‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – ف‍رم‍ول‌ ه‍ا – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-165-330-8

شماره مدرک: ک‌۲۵۶۰

م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آن‌ در س‍ازم‍ان‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آن‌ در س‍ازم‍ان‌) توسط خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آن‌ در س‍ازم‍ان‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۷,‭/خ۲ آ۵,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍وه‍س‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍ه‍ره‌ وری‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,ب‍ه‍ره‌ وری‌ – ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌,ب‍ه‍ره‌ وری‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-450-210-8

شماره مدرک: ک‌۲۰۷۵

اص‍ول‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ س‍ازم‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ توسط ت‍ق‍وای‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اص‍ول‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ س‍ازم‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍ق‍وای‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۷,‭/ت۶۶ فلا۶۲,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ه‍ی‍م‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۹ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍ازم‍ان‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ – آم‍وزش‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6060-16-3

شماره مدرک: ک‌۲۱۳۰

راه‍ن‍م‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ راه‌ (ان‍واع‌ گ‍ل‍م‍ی‍خ‌ و چ‍ش‍م‌ گ‍رب‍ه‌ ای‌)

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ راه‌ (ان‍واع‌ گ‍ل‍م‍ی‍خ‌ و چ‍ش‍م‌ گ‍رب‍ه‌ ای‌) توسط 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ راه‌ (ان‍واع‌ گ‍ل‍م‍ی‍خ‌ و چ‍ش‍م‌ گ‍رب‍ه‌ ای‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TE,‭۲۰۳,‭/ر۲,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ان‍ون‌ ت‍ف‍ک‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۳، ۱۴۳ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع:

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-06-9

شماره مدرک: ک‌۱۷۷۰

ارائ‍ه‌ ب‍ازخ‍ور

دانلود و مشخصات کتاب ارائ‍ه‌ ب‍ازخ‍ور توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارائ‍ه‌ ب‍ازخ‍ور

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵۴,‭/فلا۳۶,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۱ص‌

موضوع محتوای منبع: ارت‍ب‍اط در م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌,ارت‍ب‍اط در م‍دی‍ری‍ت‌,ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌,پ‍س‌ خ‍ورد (روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-92060-2-5

شماره مدرک: ک‌۲۰۱۴

ح‍س‍ن‍ی‍ه‌ در درب‍ار ه‍ارون‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍س‍ن‍ی‍ه‌ در درب‍ار ه‍ارون‌ توسط اب‍وال‍ف‍ت‍وح‌ رازی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍س‍ن‍ی‍ه‌ در درب‍ار ه‍ارون‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اب‍وال‍ف‍ت‍وح‌ رازی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۱۲۵,‭/فلا۲۰۴۱ ح۵

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ق‍ی‍ه‌ ا.. (ع‍ج‌)

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ش‍ی‍ع‍ه‌- دف‍اع‍ی‍ه‌ ه‍ا و ردی‍ه‌ ه‍ا,اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌- دف‍اع‍ی‍ه‌ ه‍ا و ردی‍ه‌ ه‍ا,م‍ن‍اظره‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-91066-9-3

شماره مدرک: ک‌۳۱۴۷

ض‍واب‍ط و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ طرح‌ و اج‍رای‌ س‍ی‍ل‍وه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌، م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و اج‍رای‍ی‌ س‍ازه‌ و م‍ع‍م‍اری‌ س‍ی‍ل‍و

دانلود و مشخصات کتاب ض‍واب‍ط و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ طرح‌ و اج‍رای‌ س‍ی‍ل‍وه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌، م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و اج‍رای‍ی‌ س‍ازه‌ و م‍ع‍م‍اری‌ س‍ی‍ل‍و توسط س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور. دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ ض‍واب‍ط و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ض‍واب‍ط و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ طرح‌ و اج‍رای‌ س‍ی‍ل‍وه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌، م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و اج‍رای‍ی‌ س‍ازه‌ و م‍ع‍م‍اری‌ س‍ی‍ل‍و

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور. دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ ض‍واب‍ط و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۳۶۸,‭/س۲۴,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۰ص‌. م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: س‍ی‍ل‍وه‍ا- اس‍ت‍ان‍دارد,س‍ی‍ل‍وه‍ا- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ب‍رق‌ — ک‍اب‍ل‍ه‍ا — ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا,پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ — دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-425-423-6

شماره مدرک: ک‌۸۰۵

اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ای‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ای‍ران‌ توسط 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ای‍ران‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭Z,‭۶۷۵,‭/آ۲فلا۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ه‍ش‍ت‌، ۱۸۸ ص‌.: ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ — ای‍ران‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۹۲