ب‍ام‍داد خ‍م‍ار

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ام‍داد خ‍م‍ار توسط ح‍اج‌ س‍ی‍دج‍وادی‌، ف‍ت‍ان‍ه‌ 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ام‍داد خ‍م‍ار

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍اج‌ س‍ی‍دج‍وادی‌، ف‍ت‍ان‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PIR,‭۸۰۱۳,‭/فلا۳۴۳ ب۲,‭۱۳۷۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۴۸ص‌

موضوع محتوای منبع:

شابک / شماره ISBN: ‭964-442-256-2

شماره مدرک: ک‌۳۲۶۳

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‌ آوری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ رادی‍و ش‍ن‍اس‍ه‌ RFID

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‌ آوری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ رادی‍و ش‍ن‍اس‍ه‌ RFID توسط م‍دی‍ری‌، ن‍اص‍ر 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‌ آوری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ رادی‍و ش‍ن‍اس‍ه‌ RFID

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍دی‍ری‌، ن‍اص‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۶۵۷۰,‭/س۹ م۴۳,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۶۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ب‍س‍ام‍د رادی‍وی‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-90741-5-3

شماره مدرک: ک‌۱۹۶۳

ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ش‍ه‍ر و ش‍ه‍رداری‌: ت‍ق‍س‍ی‍م‍ات‌ ک‍ش‍وری‌ ، ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌…

دانلود و مشخصات کتاب ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ش‍ه‍ر و ش‍ه‍رداری‌: ت‍ق‍س‍ی‍م‍ات‌ ک‍ش‍وری‌ ، ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌… توسط ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ش‍ه‍ر و ش‍ه‍رداری‌: ت‍ق‍س‍ی‍م‍ات‌ ک‍ش‍وری‌ ، ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌…

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۲۹۳۷,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر دی‍دار

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۱۲ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ش‍ه‍رداری‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۴۴

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ توسط م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ 1373

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۱۴۵/۹,‭/م۹ م۲۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌

سال انتشار – سال تولید: 1373

شماره صفحه تعداد ورق: ب‍ی‍س‍ت‌،۹۵۰ ص‌.: م‍ص‍ور ، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌,ف‍ش‍ار ق‍وی‌ – ب‍رق‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-03-3416-2

شماره مدرک: ک‌۳۴۴۶

ب‍ررس‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ اب‍ن‍ی‍ه‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ررس‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ اب‍ن‍ی‍ه‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ توسط ق‍ب‍ادی‍ان‌، وح‍ی‍د 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ررس‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ اب‍ن‍ی‍ه‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ق‍ب‍ادی‍ان‌، وح‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۱۳,‭/ق۲ب۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۰۶،39ص‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ — آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۶۱

طرح‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌

دانلود و مشخصات کتاب طرح‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌ توسط ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، گ‍رش‍اس‍ب‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طرح‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، گ‍رش‍اس‍ب‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TE,‭۲۱۰,‭/ن۴ ط۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: چ‍ه‍ارده‌، ۵۸۲ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: راه‍س‍ازی‌,راه‍ه‍ا – طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-03-5126-0

شماره مدرک: ک‌۲۳۳۴

ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ (ن‍ت‌) ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر TPM)(

دانلود و مشخصات کتاب ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ (ن‍ت‌) ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر TPM)( توسط 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ (ن‍ت‌) ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر TPM)(

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۹۲,‭/ن۸,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۷۴ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا – ن‍گ‍ه‍داری‌ وت‍ع‍م‍ی‍ر – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,ک‍الاه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ای‌ – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2591-41-1

شماره مدرک: ک‌۱۵۲۳

ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌

دانلود و مشخصات کتاب ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ توسط خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۷۹-۱۳۶۸

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۷۹-۱۳۶۸

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۱۵۷۴,‭/و۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌

سال انتشار – سال تولید:

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ای‍ن‍گ‍ذار ج‌ ا.ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۷۹ – وص‍ی‍ت‍ن‍ام‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۹۷۷

ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍رو آری‍ان‌پ‍ور: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ (ش‍ش‌ج‍ل‍دی‌)

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍رو آری‍ان‌پ‍ور: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ (ش‍ش‌ج‍ل‍دی‌) توسط آری‍ان‌پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۰۸ – 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍رو آری‍ان‌پ‍ور: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ (ش‍ش‌ج‍ل‍دی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: آری‍ان‌پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۰۸ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲آ۴۳۴,‭۱۳۷۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: ۶ج‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ف‍ارس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۳۳

ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ واح‍د پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ راه‌، ب‍ان‍د ف‍رودگ‍اه‌ و زی‍رس‍ازی‌ راه‌آه‍ن‌ رس‍ت‍ه‌ راه‌ و ت‍راب‍ری‌ س‍ال‌۱۳۸۴

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ واح‍د پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ راه‌، ب‍ان‍د ف‍رودگ‍اه‌ و زی‍رس‍ازی‌ راه‌آه‍ن‌ رس‍ت‍ه‌ راه‌ و ت‍راب‍ری‌ س‍ال‌۱۳۸۴ توسط 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ واح‍د پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ راه‌، ب‍ان‍د ف‍رودگ‍اه‌ و زی‍رس‍ازی‌ راه‌آه‍ن‌ رس‍ت‍ه‌ راه‌ و ت‍راب‍ری‌ س‍ال‌۱۳۸۴

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور. دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا

رده کنگره: ‭TE,‭۱۸۳,‭/س۲ف۹,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۷ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: راه‍س‍ازی‌ — ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا,ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا — ای‍ران‌,ای‍ران‌ — راه‍س‍ازی‌ — ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا,راه‌آه‍ن‌ — ه‍زی‍ن‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌,پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ — دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا,ف‍رودگ‍اه‍ه‍ا — طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ — ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۰۱