روش‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍وق‍ت‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍رو (روش‌ Braced cust)

دانلود و مشخصات کتاب روش‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍وق‍ت‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍رو (روش‌ Braced cust) توسط وطن‌ پ‍ور، آرزو 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍وق‍ت‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍رو (روش‌ Braced cust)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وطن‌ پ‍ور، آرزو

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۸۴۵,‭/و۶ ر۹,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: [۱۲۴] ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍ت‍رو – ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ا – طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-210-066-8

شماره مدرک: ک‌۱۷۵۶

روش‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب روش‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ توسط س‍ادم‍ن‌، س‍ی‍م‍ور 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ادم‍ن‌، س‍ی‍م‍ور

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭H,‭۶۲,‭/س۱۷ ر۹,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ارا پ‍ی‍ام‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۵۴ص‌.

موضوع محتوای منبع: ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ — ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌,پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8954-42-5

شماره مدرک: ک‌۱۰۵۴

روش‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍وق‍ت‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍رو (روش‌ Braced cust) [ن‍س‍خ‍ه‌۲ ]

دانلود و مشخصات کتاب روش‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍وق‍ت‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍رو (روش‌ Braced cust) [ن‍س‍خ‍ه‌۲ ] توسط وطن‌ پ‍ور، آرزو 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍وق‍ت‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍رو (روش‌ Braced cust) [ن‍س‍خ‍ه‌۲ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وطن‌ پ‍ور، آرزو

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۸۴۵,‭/و۶ ر۹,‭۱۳۸۹ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: [۱۲۴] ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍ت‍رو – ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ا – طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-210-066-8

شماره مدرک: ک‌۲۳۵۶