دان‍س‍ت‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌، وی‍ژه‌ دوره‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ م‍طاب‍ق‌ ب‍ا ش‍رح‌ درس‌ اب‍لاغ‌ م‍ع‍اون‌ م‍ح‍ت‍رم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌ رئ‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور و س‍ازم‍ان‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ ک‍ش‍ور

دانلود و مشخصات کتاب دان‍س‍ت‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌، وی‍ژه‌ دوره‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ م‍طاب‍ق‌ ب‍ا ش‍رح‌ درس‌ اب‍لاغ‌ م‍ع‍اون‌ م‍ح‍ت‍رم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌ رئ‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور و س‍ازم‍ان‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ ک‍ش‍ور توسط اس‍ک‍ن‍دری‌، ح‍م‍ی‍د 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: دان‍س‍ت‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌، وی‍ژه‌ دوره‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ م‍طاب‍ق‌ ب‍ا ش‍رح‌ درس‌ اب‍لاغ‌ م‍ع‍اون‌ م‍ح‍ت‍رم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌ رئ‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور و س‍ازم‍ان‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ ک‍ش‍ور

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍ک‍ن‍دری‌، ح‍م‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭UA,‭۹۲۶,‭/فلا۵۵ د۲۳,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍وس‍ت‍ان‌ ح‍م‍ی‍د

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۶ص‌

موضوع محتوای منبع: دف‍اع‌ از غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‍ان‌,آف‍ن‍دی‌ (ع‍ل‍وم‌ ن‍ظام‍ی‌)

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6412-22-1

شماره مدرک: ک‌۲۷۰۹

دان‍س‍ت‍ن‍ی‌ ه‍ا و اح‍ک‍ام‌ ازدواج‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍م‍ا و م‍راج‍ع‌ ت‍ق‍ل‍ی‍د

دانلود و مشخصات کتاب دان‍س‍ت‍ن‍ی‌ ه‍ا و اح‍ک‍ام‌ ازدواج‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍م‍ا و م‍راج‍ع‌ ت‍ق‍ل‍ی‍د توسط ک‍اظم‍ی‌، س‍ی‍د ک‍اظم‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: دان‍س‍ت‍ن‍ی‌ ه‍ا و اح‍ک‍ام‌ ازدواج‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍م‍ا و م‍راج‍ع‌ ت‍ق‍ل‍ی‍د

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍اظم‍ی‌، س‍ی‍د ک‍اظم‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۲۵۳/۲,‭/ک۱۷۵ ر۲,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: پ‍ی‍ون‍د ب‍ا ام‍ام‌ (ره‌)

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۸ص‌

موضوع محتوای منبع: زن‍اش‍وی‍ی‌ (اس‍لام‌)

شابک / شماره ISBN: ‭964-8781-29-X

شماره مدرک: ک‌۱۸۲۶