آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د

دانلود و مشخصات کتاب آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د توسط ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۷۲۱,‭/فلا۸ آ۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: [و]، ۳۰۰ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ اداری‌,ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-92402-1-0

شماره مدرک: ک‌۲۰۱۳

آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ارب‍ردی‌

دانلود و مشخصات کتاب آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ارب‍ردی‌ توسط ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ارب‍ردی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PIR,‭۲۸۳۹,‭/فلا۷۴ آ۹,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍رم‍ن‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۶ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌,ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ اداری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5597-15-8

شماره مدرک: ک‌۲۸۷۰

آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ ق‍رارداده‍ا (ب‍ا گ‍رای‍ش‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ام‍لاک‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ی‌ از ان‍واع‌ ق‍رارداده‍ا) س‍طح‌ ۲ (م‍دی‍ران‌)

دانلود و مشخصات کتاب آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ ق‍رارداده‍ا (ب‍ا گ‍رای‍ش‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ام‍لاک‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ی‌ از ان‍واع‌ ق‍رارداده‍ا) س‍طح‌ ۲ (م‍دی‍ران‌) توسط ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ طل‍ب‌، م‍ح‍م‍ود 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ ق‍رارداده‍ا (ب‍ا گ‍رای‍ش‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ام‍لاک‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ی‌ از ان‍واع‌ ق‍رارداده‍ا) س‍طح‌ ۲ (م‍دی‍ران‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ طل‍ب‌، م‍ح‍م‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۸۶۹,‭/ح۷ آ۹,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ال‍م‍اس‌ دان‍ش‌، پ‍وی‍ن‍د، ت‍رق‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۴۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ق‍رارداده‍ا – ای‍ران‌ – طرز ت‍ن‍ظی‍م‌,ق‍ول‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,م‍ع‍ام‍لات‌ ام‍لاک‌ – ای‍ران‌,ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ام‍لاک‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7814-60-7

شماره مدرک: ک‌۱۲۷۸

آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ اداری‌

دانلود و مشخصات کتاب آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ اداری‌ توسط غ‍لام‍ی‌ ن‍ه‍اد، ج‍م‍ش‍ی‍د 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ اداری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: غ‍لام‍ی‌ ن‍ه‍اد، ج‍م‍ش‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۷۲۱,‭/غ۸ آ۹,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ی‍ای‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۴۸ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ اداری‌,ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍ارس‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌,گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭694-92865-5-1

شماره مدرک: ک‌۱۵۱۱