دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ /AUTO CAD 2008 م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍ب‍اس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ /AUTO CAD 2008 م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍ب‍اس‍ی‌ توسط ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا، ۱۳۵۵ – 1386 نام و عنوان کتاب برای دانلود..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ۱۰ ن‍رم‌ اف‍زار طلای‍ی‌ Multi Media (م‍ول‍ت‍ی‌ م‍دی‍ا)

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ۱۰ ن‍رم‌ اف‍زار طلای‍ی‌ Multi Media (م‍ول‍ت‍ی‌ م‍دی‍ا) توسط ج‍وه‍رچ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ 1385 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ات‍وک‍د ۲۰۰۸ AUTO CAD 2008

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ات‍وک‍د ۲۰۰۸ AUTO CAD 2008 توسط ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا، ۱۳۵۵ – 1387 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Excel 2003 [اک‍س‍ل‌۲۰۰۳ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Excel 2003 [اک‍س‍ل‌۲۰۰۳ ] توسط ل‍وئ‍ی‍س‌، ن‍ان‍س‍ی‌ 1383 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Excel ..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ /ACCESS 2007 م‍ول‍ف‌ FAITHE WEMPEN، م‍ت‍رج‍م‌، س‍ی‍د ص‍ف‍ا اس‍لام‍ب‍ول‍چ‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ /ACCESS 2007 م‍ول‍ف‌ FAITHE WEMPEN، م‍ت‍رج‍م‌، س‍ی‍د ص‍ف‍ا اس‍لام‍ب‍ول‍چ‍ی‌ توسط FAITHE WEMPEN 1386 نام و عنوا..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2003 [آف‍ی‍س‌۲۰۰۳ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2003 [آف‍ی‍س‌۲۰۰۳ ] توسط ل‍وئ‍ی‍س‌، ن‍ان‍س‍ی‌ 1383 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Word 2010 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد۲۰۱۰ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Word 2010 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد۲۰۱۰ ] توسط م‍ارم‍ل‌، ای‍ل‍ی‍ن‌ 1389 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وز..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2010 [آف‍ی‍س‌۲۰۱۰ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2010 [آف‍ی‍س‌۲۰۱۰ ] توسط ش‍وپ‌، ک‍ی‍ت‌ 1389 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2010 [آف‍ی‍س..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌Power point 2003[پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌Power point 2003[پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳ ] توسط ک‍ی‍ن‍ک‍وف‌، ش‍ری‌ 1383 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌Power point 2003[پ‍اورپ..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Power Point 2007

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Power Point 2007 توسط م‍ح‍م‍دی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌ 1388 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Power Point 2007 ..

ادامه مطلب