آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Excel 2010

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Excel 2010 توسط م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Excel 2010

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/فلا۷ م۶۶۷,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-364-967-8

شماره مدرک: ک‌۱۴۳۶

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌۲۰۰۳ Frontpage[ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍چ‌]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌۲۰۰۳ Frontpage[ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍چ‌] توسط اس‍ن‍ل‌، ن‍د 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌۲۰۰۳ Frontpage[ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍چ‌]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍ن‍ل‌، ن‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵,‭/ف۴فلا۵,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,وب‌ — س‍ای‍ت‍ه‍ا — طراح‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۹۷

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office access 2010 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ آف‍ی‍س‌ اک‍س‍س‌۲۰۱۰ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office access 2010 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ آف‍ی‍س‌ اک‍س‍س‌۲۰۱۰ ] توسط وم‍پ‍ن‌، ف‍ی‍ث‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office access 2010 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ آف‍ی‍س‌ اک‍س‍س‌۲۰۱۰ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وم‍پ‍ن‌، ف‍ی‍ث‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ و۸۶۵,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-364-970-8

شماره مدرک: ک‌۱۴۳۷

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Internet 2006 (ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌)

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Internet 2006 (ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌) توسط ج‍وه‍رچ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Internet 2006 (ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍وه‍رچ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹ج۹۶,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۰ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-364-717-x

شماره مدرک: ک‌۶۳۰

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office 2013

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office 2013 توسط م‍ارم‍ل‌، ای‍ل‍ی‍ن‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office 2013

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ارم‍ل‌، ای‍ل‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭Z,‭۵۲/۵,‭/م۲ و۴,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۵۲ص‌.:م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,واژه‌ پ‍ردازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-3649-88-3

شماره مدرک: ک‌۳۱۸۱

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ وی‍ن‍دوز ۷

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ وی‍ن‍دوز ۷ توسط م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ وی‍ن‍دوز ۷

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴ م۲۵۵,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۵۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: وی‍ن‍دوز م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5754-04-9

شماره مدرک: ک‌۱۴۳۴

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Word 2010

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Word 2010 توسط ف‍لاح‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Word 2010

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍لاح‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۵,‭/و۴ ف۸,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ه‍ا دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۸ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-181-021-3

شماره مدرک: ک‌۱۶۷۸

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Access 2013

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Access 2013 توسط م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Access 2013

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۹,‭/م۷ پ۲,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۴۴ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)،ج‍دول‌(رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍س‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌- م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-3-649-77-7

شماره مدرک: ک‌۳۱۷۸

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office Excel 2013

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office Excel 2013 توسط م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office Excel 2013

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/م۷ فلا۷,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۶ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)،ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),ب‍ازرگ‍ان‍ی‌- ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-3649-85-2

شماره مدرک: ک‌۳۱۸۰

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Powerpoint 2013 Microsoft office

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Powerpoint 2013 Microsoft office توسط وود، وی‍ل‍ی‍ام‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Powerpoint 2013 Microsoft office

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وود، وی‍ل‍ی‍ام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۳۸۵,‭/و۸۳ آ۸,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۲۸ص‌.:م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌ (رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: پ‍اور پ‍وی‍ن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),ک‍س‍ب‌ و ک‍ار- م‍ع‍رف‍ی‌ و ارائ‍ه‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌,ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۱۷۷