آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Excel 2003 [اک‍س‍ل‌۲۰۰۳ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Excel 2003 [اک‍س‍ل‌۲۰۰۳ ] توسط ل‍وئ‍ی‍س‌، ن‍ان‍س‍ی‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Excel 2003 [اک‍س‍ل‌۲۰۰۳ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍وئ‍ی‍س‌، ن‍ان‍س‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/فلا۷ل۹۴,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د: ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۸ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۹۵

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ /ACCESS 2007 م‍ول‍ف‌ FAITHE WEMPEN، م‍ت‍رج‍م‌، س‍ی‍د ص‍ف‍ا اس‍لام‍ب‍ول‍چ‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ /ACCESS 2007 م‍ول‍ف‌ FAITHE WEMPEN، م‍ت‍رج‍م‌، س‍ی‍د ص‍ف‍ا اس‍لام‍ب‍ول‍چ‍ی‌ توسط FAITHE WEMPEN 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ /ACCESS 2007 م‍ول‍ف‌ FAITHE WEMPEN، م‍ت‍رج‍م‌، س‍ی‍د ص‍ف‍ا اس‍لام‍ب‍ول‍چ‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: FAITHE WEMPEN

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶,‭/پ2و۸۶۳,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د – ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۰۴ص‍ف‍ح‍ه‌. م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۴۴

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2003 [آف‍ی‍س‌۲۰۰۳ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2003 [آف‍ی‍س‌۲۰۰۳ ] توسط ل‍وئ‍ی‍س‌، ن‍ان‍س‍ی‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2003 [آف‍ی‍س‌۲۰۰۳ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍وئ‍ی‍س‌، ن‍ان‍س‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/آ۷ل۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۸ص‌

موضوع محتوای منبع: آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ — ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۰۸

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Word 2010 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد۲۰۱۰ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Word 2010 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد۲۰۱۰ ] توسط م‍ارم‍ل‌، ای‍ل‍ی‍ن‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft Word 2010 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد۲۰۱۰ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ارم‍ل‌، ای‍ل‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭Z,‭۵۲/۵,‭/و۴ م۱۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۴۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,واژه‌ پ‍ردازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-364-966-1

شماره مدرک: ک‌۱۴۳۸

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2010 [آف‍ی‍س‌۲۰۱۰ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2010 [آف‍ی‍س‌۲۰۱۰ ] توسط ش‍وپ‌، ک‍ی‍ت‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Office 2010 [آف‍ی‍س‌۲۰۱۰ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍وپ‌، ک‍ی‍ت‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/آ۷۵ ش۹,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۶۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-364-968-5

شماره مدرک: ک‌۱۴۳۹

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌Power point 2003[پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌Power point 2003[پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳ ] توسط ک‍ی‍ن‍ک‍وف‌، ش‍ری‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌Power point 2003[پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ی‍ن‍ک‍وف‌، ش‍ری‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۳۸۵,‭/ک۹۴آ۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د: ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۸ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۱۱

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Power Point 2007

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Power Point 2007 توسط م‍ح‍م‍دی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Power Point 2007

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۳۸۵,‭/م۳ آ۸,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ه‍ا دان‍ش‌: ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۸ص‌ .:م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2748-83-9

شماره مدرک: ک‌۱۰۹۸

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ۲۰۰۳ Access[اک‍س‍س‌]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ۲۰۰۳ Access[اک‍س‍س‌] توسط اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ۲۰۰۳ Access[اک‍س‍س‌]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲فلا۸۵,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۳۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍س‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۹۱

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ار ف‍ت‍وش‍اپ‌ CS3 ن‍س‍خ‍ه‌۱۰

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ار ف‍ت‍وش‍اپ‌ CS3 ن‍س‍خ‍ه‌۱۰ توسط ان‍زان‍ی‌، ام‍ی‍ر اس‍ع‍د 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ار ف‍ت‍وش‍اپ‌ CS3 ن‍س‍خ‍ه‌۱۰

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ان‍زان‍ی‌، ام‍ی‍ر اس‍ع‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۳۸۵,‭/فلا۷۶ آ۸,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۶۵ص‌.: م‍ص‍ور.

موضوع محتوای منبع: ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-80668-931

شماره مدرک: ک‌۱۰۶۲

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office 2013

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office 2013 توسط م‍ارم‍ل‌، ای‍ل‍ی‍ن‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office 2013

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ارم‍ل‌، ای‍ل‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/م۲ آ۷,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۳۲ص‌.:م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,ن‍رم‌ اف‍زار ج‍ام‍ع‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-3649-71

شماره مدرک: ک‌۳۱۷۶