دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

م‍دی‍ری‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ (ج‍ل‍د اول‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ (ج‍ل‍د اول‌) توسط ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ 1391 نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ (ج‍ل‍د اول‌) س..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ا روی‍ک‍رد ع‍ل‍م‍ی‌ – ک‍ارب‍ردی‌ (س‍ازم‍ان‌، م‍دی‍ران‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ا روی‍ک‍رد ع‍ل‍م‍ی‌ – ک‍ارب‍ردی‌ (س‍ازم‍ان‌، م‍دی‍ران‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌) توسط رف‍ی‍ع‌ زاده‌، ع‍لاءال‍..

ادامه مطلب