دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ آف‍ی‍س‌۲۰۰۷

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ آف‍ی‍س‌۲۰۰۷ توسط م‍وری‌، ک‍ات‍ری‍ن‌ Murray Katherine 1385 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ آف‍ی‍س‌۲..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ج‍اوااس‍ک‍ری‍پ‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ج‍اوااس‍ک‍ری‍پ‍ت‌ توسط ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌ 1384 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ج‍او..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ POWER POINT 2003 پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ POWER POINT 2003 پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳ توسط 1383 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ P..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Project 2010

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Project 2010 توسط ک‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ 1389 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Project 2..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Office Excel 2007

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Office Excel 2007 توسط م‍ح‍م‍دپ‍ور، پ‍رس‍ت‍و 1387 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Office Excel 20..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌۲۰۰۰ :FRONT PAGE 2000

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌۲۰۰۰ :FRONT PAGE 2000 توسط 1379 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ف‍..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ توسط ک‍دن‌ ه‍د، راج‍رز 1381 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ای‍ن‍ت‍رن‍..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Word 2010 [ورد۲۰۱۰ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Word 2010 [ورد۲۰۱۰ ] توسط لام‍ب‍رت‌، ج‍ون‌ 1390 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Wo..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Windows 7

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Windows 7 توسط پ‍ری‍رن‍او، ج‍ون‌ 1389 نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Excel 2003 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اک‍س‍ل‌۲۰۰۳ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Excel 2003 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اک‍س‍ل‌۲۰۰۳ ] توسط ف‍رای‌، ک‍رت‍ی‍س‌، ۱۹۶۸ – 1382 نام و عنوا..

ادامه مطلب