دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ه‍م‍دان‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ توسط 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۱۲۷,‭/م۹ر۲۵,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: ه‍م‍دان‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر دان‍ش‍ج‍و

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۷۱ص‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ف‍ن‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ — ف‍ارس‍ی‌,ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ (دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌),زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ — م‍ه‍ن‍دس‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ — ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۵۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs