دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د ۲۸۰۰ن‍ک‍ت‍ه‌ ب‍رآورد و ام‍ور ق‍رارداده‍ا و پ‍ی‍م‍ان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌: ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌

دانلود و مشخصات کتاب ۲۸۰۰ن‍ک‍ت‍ه‌ ب‍رآورد و ام‍ور ق‍رارداده‍ا و پ‍ی‍م‍ان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌: ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌ توسط م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۶ – 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ۲۸۰۰ن‍ک‍ت‍ه‌ ب‍رآورد و ام‍ور ق‍رارداده‍ا و پ‍ی‍م‍ان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌: ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۶ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۲/۲۶,‭/م۹ د۹,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍ی‍لان‌ اف‍زار

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۴۴ص‌.

موضوع محتوای منبع: دو ه‍زار و ه‍ش‍ت‍ص‍د ن‍ک‍ت‍ه‌ ب‍رآورد و ام‍ور ق‍رارداده‍ا و پ‍ی‍م‍ان‌,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌– ب‍رآورد

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8233-32-2

شماره مدرک: ک‌۱۶۱۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs