دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د گ‍ورس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د و ن‍ام‍داران‌ م‍دف‍ون‌ در آن‍ه‍ا (ب‍ه‌ ج‍ز م‍دف‍ون‍ی‍ن‌ ح‍رم‌ ح‍ض‍رت‌ رض‍ا (ع‌)) – (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ورس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د و ن‍ام‍داران‌ م‍دف‍ون‌ در آن‍ه‍ا (ب‍ه‌ ج‍ز م‍دف‍ون‍ی‍ن‌ ح‍رم‌ ح‍ض‍رت‌ رض‍ا (ع‌)) – (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط س‍ی‍دی‌، ن‍ادره‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ورس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د و ن‍ام‍داران‌ م‍دف‍ون‌ در آن‍ه‍ا (ب‍ه‌ ج‍ز م‍دف‍ون‍ی‍ن‌ ح‍رم‌ ح‍ض‍رت‌ رض‍ا (ع‌)) – (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ی‍دی‌، ن‍ادره‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۲۱۲۱,‭/س۹ ش۸۴,‭۱۳۹۰ ۲.ن

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ م‍ش‍ه‍د، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۵۸ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌ + ی‍ک‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍اه‍ی‍ر – ای‍ران‌ – م‍ش‍ه‍د,م‍ش‍ه‍د – آرام‍گ‍اه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-92676-0-6

شماره مدرک: ک‌۲۵۴۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs