دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د م‍س‍ئ‍ول‌ دف‍ت‍ر( آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا وظای‍ف‌ م‍س‍ئ‍ول‌ دف‍ت‍ر) – م‍طاب‍ق‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد ش‍م‍اره‌۳-۲۱/۲۱، ۷۰س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور

دانلود و مشخصات کتاب م‍س‍ئ‍ول‌ دف‍ت‍ر( آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا وظای‍ف‌ م‍س‍ئ‍ول‌ دف‍ت‍ر) – م‍طاب‍ق‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد ش‍م‍اره‌۳-۲۱/۲۱، ۷۰س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور توسط ب‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍س‍ئ‍ول‌ دف‍ت‍ر( آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا وظای‍ف‌ م‍س‍ئ‍ول‌ دف‍ت‍ر) – م‍طاب‍ق‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد ش‍م‍اره‌۳-۲۱/۲۱، ۷۰س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۷,‭ب۲م۵,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍ش‍اور(ت‍وس‌)

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ام‍ور دف‍ت‍ری‌,دف‍ت‍رداری‌,م‍ن‍ش‍ی‍گ‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۸۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs