دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار و م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:م‍ون‍ت‍اژ، ارت‍ق‍اء و ت‍ع‍م‍ی‍ر ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

دانلود و مشخصات کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار و م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:م‍ون‍ت‍اژ، ارت‍ق‍اء و ت‍ع‍م‍ی‍ر ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر توسط ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار و م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:م‍ون‍ت‍اژ، ارت‍ق‍اء و ت‍ع‍م‍ی‍ر ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۸۷/۵,‭/ش۳م۴,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: پ‍رت‍و ن‍گ‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۵۶ص‌.:م‍ص‍ور،ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍خ‍ت‌ اف‍زار,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز– ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭978-9735-66-5

شماره مدرک: ک‌۸۲۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs