دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ س‍ال‌ ۱۳۸۹ [ه‍زار و س‍ی‍ص‍د و ه‍ش‍ت‍اد و ن‍ه‌] م‍ش‍ه‍د

دانلود و مشخصات کتاب س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ س‍ال‌ ۱۳۸۹ [ه‍زار و س‍ی‍ص‍د و ه‍ش‍ت‍اد و ن‍ه‌] م‍ش‍ه‍د توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ س‍ال‌ ۱۳۸۹ [ه‍زار و س‍ی‍ص‍د و ه‍ش‍ت‍اد و ن‍ه‌] م‍ش‍ه‍د

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د – م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍ار و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ – گ‍روه‌ آم‍ار

رده کنگره: ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/ش۹ س۱۳,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۳ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌,م‍ش‍ه‍د – ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا – س‍ال‍ن‍ام‍ه‌,ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا – ع‍م‍ل‍ک‍رد

شابک / شماره ISBN: ‭90s/7002/027

شماره مدرک: ک‌۱۸۷۷

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs