دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د رای‍ان‍ه‌ ک‍ار ICDL XP [آی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌ ]XP (درج‍ه‌۱ ) م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد آم‍وزش‍ی‌ …

دانلود و مشخصات کتاب رای‍ان‍ه‌ ک‍ار ICDL XP [آی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌ ]XP (درج‍ه‌۱ ) م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد آم‍وزش‍ی‌ … توسط ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۵ – 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: رای‍ان‍ه‌ ک‍ار ICDL XP [آی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌ ]XP (درج‍ه‌۱ ) م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد آم‍وزش‍ی‌ …

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۵ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ش۳ر۱۶۷,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: پ‍رت‍ون‍گ‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: [۳۳۶] ص‌.:م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا — راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌,ن‍رم‌ اف‍زار — راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌,گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر,واژه‌ پ‍ردازی‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا – آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا,آف‍ی‍س‌ م‍اک‍روس‍اف‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6735-68-1

شماره مدرک: ک‌۱۳۱۷

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs