دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍لاش‌: ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍وف‍ق‌، ت‍رس‍ی‍م‌ آی‍ن‍ده‌ ای‌ ب‍ه‍ت‍ر در ن‍ظام‌ ش‍ورای‍ی‌ – س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۱ -۱۳۷۸

دانلود و مشخصات کتاب آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍لاش‌: ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍وف‍ق‌، ت‍رس‍ی‍م‌ آی‍ن‍ده‌ ای‌ ب‍ه‍ت‍ر در ن‍ظام‌ ش‍ورای‍ی‌ – س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۱ -۱۳۷۸ توسط ب‍ه‍ار۱۳۸۲

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍لاش‌: ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍وف‍ق‌، ت‍رس‍ی‍م‌ آی‍ن‍ده‌ ای‌ ب‍ه‍ت‍ر در ن‍ظام‌ ش‍ورای‍ی‌ – س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۱ -۱۳۷۸

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

رده کنگره: ‭JQ,‭۱۷۸۶,‭/ش۹آ۹,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ وب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌

سال انتشار – سال تولید: ب‍ه‍ار۱۳۸۲

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۹۲ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار (رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍ه‍د — ش‍ه‍رداری‌,ش‍ه‍رس‍ازی‌ — ای‍ران‌ — م‍ش‍ه‍د

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۲۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs