دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د آم‍ار م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رداری‌، گ‍زارش‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ از اق‍لام‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ب‍رداش‍ت‌ اطلاع‍ات‌ (س‍ب‍ا)

دانلود و مشخصات کتاب آم‍ار م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رداری‌، گ‍زارش‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ از اق‍لام‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ب‍رداش‍ت‌ اطلاع‍ات‌ (س‍ب‍ا) توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍ار م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رداری‌، گ‍زارش‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ از اق‍لام‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ب‍رداش‍ت‌ اطلاع‍ات‌ (س‍ب‍ا)

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د – م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍ار و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ – گ‍روه‌ آم‍ار

رده کنگره: ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/ش۹ گ۳,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: آم‍ار ن‍ام‍ه‌,م‍ش‍ه‍د – ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا – آم‍ار,ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا – ع‍م‍ل‍ک‍رد,گ‍زارش‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭90s/5006/040

شماره مدرک: ک‌۱۸۷۸

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs