دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ه‍اد ش‍ه‍رداری‌

دانلود و مشخصات کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ه‍اد ش‍ه‍رداری‌ توسط اس‍لام‍ی‌ ف‍رد، روح‌ ال‍ل‍ه‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ه‍اد ش‍ه‍رداری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍لام‍ی‌ ف‍رد، روح‌ ال‍ل‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۲۹۳۷,‭/فلا۴۶ آ۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍د م‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۶۸ص‌

موضوع محتوای منبع: س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور – ک‍ارم‍ن‍دان‌ – ش‍رای‍ط اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ ه‍ا,ش‍ه‍رداری‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,آزم‍ون‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ – ای‍ران‌,اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ – ای‍ران‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-154-078-3

شماره مدرک: ک‌۱۷۳۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs