دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ق‍ائ‍م‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ س‍والات‌ آزم‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ( ۳۶۵۰س‍وال‌ س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور) ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ س‍والات‌ آزم‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ( ۳۶۵۰س‍وال‌ س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور) ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ توسط دروی‍ش‍ی‌، ش‍اپ‍ور 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ س‍والات‌ آزم‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ( ۳۶۵۰س‍وال‌ س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور) ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: دروی‍ش‍ی‌، ش‍اپ‍ور

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭JQ,‭۱۷۸۶/۳۱۶,‭/ی۱۳ آ۴۴

محل انتشار / شهر: ق‍ائ‍م‌ ش‍ه‍ر

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ص‍اح‍ب‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: آزم‍ون‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌,اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ – ای‍ران‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-90764-2-0

شماره مدرک: ک‌۳۲۷۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs