دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ CCNP TSHOOT official certification guide exam 642-832ی‍Kevin Wallace /???

دانلود و مشخصات کتاب CCNP TSHOOT official certification guide exam 642-832ی‍Kevin Wallace /??? توسط والاس‌، ک‍وی‍ن‌ ۱۳۸۹=۲۰۱۰م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: CCNP TSHOOT official certification guide exam 642-832ی‍Kevin Wallace /???

سرشناسه شخص / نام نویسنده: والاس‌، ک‍وی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۵۱۰۵/۸,‭/س۹ و۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ک‍اوی‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۹=۲۰۱۰م‌

شماره صفحه تعداد ورق: xxvii ، ۵۰۸ ص‌

موضوع محتوای منبع: ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ک‍و – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ,ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍خ‍اب‍رات‌ – گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-1-58705-844-8

شماره مدرک: ک‌۲۹۱۷

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs