دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ رای‍ان‍ه‌ س‍طح‌ ی‍ک‌ ب‍راس‍اس‌ ICDL ن‍س‍خ‍ه‌ ۵ Windows 7 (ن‍س‍خ‍ه‌۳ )

دانلود و مشخصات کتاب گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ رای‍ان‍ه‌ س‍طح‌ ی‍ک‌ ب‍راس‍اس‌ ICDL ن‍س‍خ‍ه‌ ۵ Windows 7 (ن‍س‍خ‍ه‌۳ ) توسط م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ رای‍ان‍ه‌ س‍طح‌ ی‍ک‌ ب‍راس‍اس‌ ICDL ن‍س‍خ‍ه‌ ۵ Windows 7 (ن‍س‍خ‍ه‌۳ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/و۹۵ م۸۵۵,‭۱۳۹۰ ۳.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲ج‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ن‍م‍ودار (رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-388-347-8 :۱ .ج,978-964-388-349-2 :هرود

شماره مدرک: ک‌۲۶۷۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs