دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ رای‍ان‍ه‌ س‍طح‌ دو ب‍ر اس‍اس‌ ICDL ن‍س‍خ‍ه‌ ۵ Windows 7 (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ رای‍ان‍ه‌ س‍طح‌ دو ب‍ر اس‍اس‌ ICDL ن‍س‍خ‍ه‌ ۵ Windows 7 (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط س‍ب‍زع‍ل‍ی‌ گ‍ل‌، م‍ج‍ی‍د 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ رای‍ان‍ه‌ س‍طح‌ دو ب‍ر اس‍اس‌ ICDL ن‍س‍خ‍ه‌ ۵ Windows 7 (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ب‍زع‍ل‍ی‌ گ‍ل‌، م‍ج‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/س۲۴ گ۸۷,‭۱۳۹۰ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲ج‌.

موضوع محتوای منبع: آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (م‍ت‍وس‍طه‌),گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-388-348-5 :۱ دلج,978-964-388-349-2 :هرود

شماره مدرک: ک‌۲۴۷۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs