دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ارب‍رد روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ارب‍رد روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ا توسط ن‍ص‍ی‍رن‍ی‍ا، ک‍ی‍وان‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ارب‍رد روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍ص‍ی‍رن‍ی‍ا، ک‍ی‍وان‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۸/۸,‭/ن۶ ک۲,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۹۸ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,ک‍ار – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2841-50-9

شماره مدرک: ک‌۱۴۶۷

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs