دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ واژگ‍ان‌ اق‍ت‍ص‍اد

دانلود و مشخصات کتاب واژگ‍ان‌ اق‍ت‍ص‍اد توسط م‍س‍ت‍وف‍ی‌ زاده‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، اق‍ب‍ال‌ 1374

نام و عنوان کتاب برای دانلود: واژگ‍ان‌ اق‍ت‍ص‍اد

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍س‍ت‍وف‍ی‌ زاده‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، اق‍ب‍ال‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HB,‭۶۱,‭/م۵ و۲,‭۱۳۷۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1374

شماره صفحه تعداد ورق: ش‍ش‌،۱۶۰ ،ص‌ 116

موضوع محتوای منبع: اق‍ت‍ص‍اد – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ف‍ارس‍ی‌,اق‍ت‍ص‍اد – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,ف‍ارس‍ی‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ف‍ارس‍ی‌,اق‍ت‍ص‍اد – اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۳۱۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs