دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ن‍ح‍وه‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍گ‍ارش‌ ان‍واع‌ اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا (دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ح‍وه‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍گ‍ارش‌ ان‍واع‌ اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا (دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌) توسط اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ح‍وه‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍گ‍ارش‌ ان‍واع‌ اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا (دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۱۰۴۳/۲,‭/فلا۲ ن۳,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: خ‍رس‍ن‍دی‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: [۲۴۵] ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌

موضوع محتوای منبع: ش‍رک‍ت‌ ه‍ا – ای‍ران‌ – ث‍ب‍ت‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌,ش‍رک‍ت‌ ه‍ا – ث‍ب‍ت‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌,اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ای‍ران‌ – ف‍رم‌ ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ش‍رک‍ت‌ ه‍ا – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-96889-1-9

شماره مدرک: ک‌۱۲۷۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs