دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ک‍م‍ل‌ ه‍ا و داروه‍ای‌ ن‍ی‍روزا در ورزش‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ روش‌ ه‍ا و داروه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ وزن‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍ک‍م‍ل‌ ه‍ا و داروه‍ای‌ ن‍ی‍روزا در ورزش‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ روش‌ ه‍ا و داروه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ وزن‌) توسط ده‍خ‍دا، م‍ح‍م‍درض‍ا 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ک‍م‍ل‌ ه‍ا و داروه‍ای‌ ن‍ی‍روزا در ورزش‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ روش‌ ه‍ا و داروه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ وزن‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ده‍خ‍دا، م‍ح‍م‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TX,‭۳۶۱,‭/و۴ ش۷,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۸ص‌.

موضوع محتوای منبع: ورزش‍ک‍اران‌ – ت‍غ‍ذی‍ه‌,م‍ک‍م‍ل‌ ه‍ای‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌,رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2585-61-8

شماره مدرک: ک‌۸۵۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs