دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ (ارش‍د ع‍م‍ران‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ (ارش‍د ع‍م‍ران‌) توسط ن‍وروز ع‍ل‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ (ارش‍د ع‍م‍ران‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍وروز ع‍ل‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭LB,‭۲۳۵۳,‭/ع۷۵۳ م۷,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ – ای‍ران‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا,خ‍اک‌ – م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا (ع‍ال‍ی‌),خ‍اک‌ – م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌),آزم‍ون‌ دوره‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-160-061-9

شماره مدرک: ک‌۳۰۱۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs