دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ “ی‍ا” آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍م‍ا ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ واژه‌ ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ “ی‍ا” آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍م‍ا ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ واژه‌ ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ توسط اش‍رف‌ ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، ح‍س‍ن‌ [۱۳۹۰]

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ “ی‍ا” آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍م‍ا ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ واژه‌ ه‍ا ب‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اش‍رف‌ ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، ح‍س‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۱۳۱,‭/فلا۵۴ م۷,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: [ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍ت‍ان‍دارد]

سال انتشار – سال تولید: [۱۳۹۰]

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۹۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌ – ف‍ارس‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – خ‍ودآم‍وز,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ت‍ل‍ف‍ظ

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6255-07-4

شماره مدرک: ک‌۱۹۰۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs