دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍م‍ی‍زی‌ ان‍رژی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود و راه‍ک‍اره‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ ج‍زئ‍ی‍ات‌ ع‍ای‍ق‍ک‍اری‌ ح‍رارت‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌، دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ اج‍رای‍ی‌ در م‍ورد چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ و ص‍رف‍ه‌ج‍وی‍ی‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍م‍ی‍زی‌ ان‍رژی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود و راه‍ک‍اره‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ ج‍زئ‍ی‍ات‌ ع‍ای‍ق‍ک‍اری‌ ح‍رارت‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌، دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ اج‍رای‍ی‌ در م‍ورد چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ و ص‍رف‍ه‌ج‍وی‍ی‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ توسط م‍ح‍م‍د ک‍اری‌ ، ب‍ه‍روز،۱۳۴۱ – 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍م‍ی‍زی‌ ان‍رژی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود و راه‍ک‍اره‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ ج‍زئ‍ی‍ات‌ ع‍ای‍ق‍ک‍اری‌ ح‍رارت‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌، دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ اج‍رای‍ی‌ در م‍ورد چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ و ص‍رف‍ه‌ج‍وی‍ی‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍د ک‍اری‌ ، ب‍ه‍روز،۱۳۴۱ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۱۶۳/۵,‭/س۴م۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۸ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ — ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌,ان‍رژی‌ – ح‍س‍اب‍رس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۰۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs