دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ص‍ال‍ح‌ و ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ص‍ال‍ح‌ و ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ توسط 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ص‍ال‍ح‌ و ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌. وزارت‌ راه‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌. دف‍ت‍ر ام‍ور م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/فلا۹ م۷,‭۵. ج ۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ش‌،۲۴۳ ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-301-019-2

شماره مدرک: ک‌۳۲۲۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs