دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍رج‍ع‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌: ک‍ل‍ی‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍رج‍ع‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌: ک‍ل‍ی‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ توسط ث‍روت‍ی‌ وی‍ش‍ک‍ائ‍ی‌، ف‍رب‍د 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍رج‍ع‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌: ک‍ل‍ی‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ث‍روت‍ی‌ وی‍ش‍ک‍ائ‍ی‌، ف‍رب‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۱۵۸/۷,‭/ث۴م۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ی‍ض‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۱۸ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ — م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ — راه‍ن‍م‍اه‍ا,وب‌ — س‍ای‍ت‍ه‍ا — راه‍ن‍م‍اه‍ا,ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ — ن‍ش‍ان‍ی‍ه‍ا — راه‍ن‍م‍اه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۰۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs