دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ چ‍ه‍ارج‍واب‍ی‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

دانلود و مشخصات کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ چ‍ه‍ارج‍واب‍ی‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د توسط ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود ۱۳۷۷-۱۳۷۶

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ چ‍ه‍ارج‍واب‍ی‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۴۳,‭/ن ۹۵ م ۳,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آزاده‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۷۷-۱۳۷۶

شماره صفحه تعداد ورق: ۵ج‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ری‍اض‍ی‍ات‌ – م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌,ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌,ح‍س‍اب‍ان‌ – م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6204-28-7

شماره مدرک: ک‌۹۶۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs