دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ CPA 2002 ، گ‍زی‍ده‌ای‌ از آزم‍ون‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ک‍ور س‍راس‍ری‌ س‍ال‌ ه‍ای‌ ۱۳۷۰ ت‍ا۱۳۸۲ – آزم‍ون‌ ه‍ای‌ س‍راس‍ری‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍م‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌، م‍ش‍اوران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ رس‍م‍ی‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌ – ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ CPA 2002 ، گ‍زی‍ده‌ای‌ از آزم‍ون‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ک‍ور س‍راس‍ری‌ س‍ال‌ ه‍ای‌ ۱۳۷۰ ت‍ا۱۳۸۲ – آزم‍ون‌ ه‍ای‌ س‍راس‍ری‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍م‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌، م‍ش‍اوران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ رس‍م‍ی‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌ – ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ توسط م‍ص‍در، ع‍ل‍ی‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ CPA 2002 ، گ‍زی‍ده‌ای‌ از آزم‍ون‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ک‍ور س‍راس‍ری‌ س‍ال‌ ه‍ای‌ ۱۳۷۰ ت‍ا۱۳۸۲ – آزم‍ون‌ ه‍ای‌ س‍راس‍ری‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍م‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌، م‍ش‍اوران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ رس‍م‍ی‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌ – ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ص‍در، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭LB,‭۲۳۵۳,‭/م۵۳م۲۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ی‍وم‍رث‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۹۴ص‌:ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌– ای‍ران‌– آزم‍ون‌ ه‍ا,ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌– آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا,آزم‍ون‌ ه‍ای‌ دوره‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6266-36-3

شماره مدرک: ک‌۹۲۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: