دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، ق‍ان‍ون‌ دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور، ق‍ان‍ون‌ ب‍رگ‍زاری‌ م‍ن‍اق‍ص‍ات‌، ق‍ان‍ون‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا اص‍لاح‍ات‌، آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا…

دانلود و مشخصات کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، ق‍ان‍ون‌ دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور، ق‍ان‍ون‌ ب‍رگ‍زاری‌ م‍ن‍اق‍ص‍ات‌، ق‍ان‍ون‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا اص‍لاح‍ات‌، آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا… توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، ق‍ان‍ون‌ دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور، ق‍ان‍ون‌ ب‍رگ‍زاری‌ م‍ن‍اق‍ص‍ات‌، ق‍ان‍ون‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا اص‍لاح‍ات‌، آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا…

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۵۲۷,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: خ‍رس‍ن‍دی‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۲۸ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور – ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ ه‍ا,س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ – ام‍ور م‍ال‍ی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-114-001-3

شماره مدرک: ک‌۲۱۰۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs