دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍رح‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ رس‍ت‍ه‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍رح‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ رس‍ت‍ه‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ توسط 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍رح‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ رس‍ت‍ه‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ش۴ ط۴,‭۱۳۸۵ ۵ .ج

محل انتشار / شهر: [ت‍ه‍ران‌]

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: پ‍ان‍زده‍م‌، ۱۸۱ ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ – ش‍رح‌ وظای‍ف‌,ای‍ران‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌,م‍ش‍اغ‍ل‌ – رده‌ ب‍ن‍دی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-93327-9-0

شماره مدرک: ک‌۱۱۲۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs