دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد (ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد (ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا توسط ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد (ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۷۳۶,‭/فلا۸ م۲,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ذ، ۲۵۶ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ – ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-92402-3-4

شماره مدرک: ک‌۲۰۸۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs