دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ، روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ طرح‌ راه‍ب‍ردی‌ اس‍ت‍ق‍رار و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردروی‍ک‍ردی‌ ن‍وی‍ن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌: آش‍ن‍ای‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ اس‍ت‍ق‍رار م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ، روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ طرح‌ راه‍ب‍ردی‌ اس‍ت‍ق‍رار و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردروی‍ک‍ردی‌ ن‍وی‍ن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌: آش‍ن‍ای‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ اس‍ت‍ق‍رار م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد توسط ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ، روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ طرح‌ راه‍ب‍ردی‌ اس‍ت‍ق‍رار و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردروی‍ک‍ردی‌ ن‍وی‍ن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌: آش‍ن‍ای‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ اس‍ت‍ق‍رار م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/م۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍دی‍ری‍ت‌ ام‍ور اداری‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ — م‍دی‍ری‍ت‌,ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ — ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۵۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: