دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍رگ‍زاری‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ و م‍زای‍ده‌

دانلود و مشخصات کتاب ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍رگ‍زاری‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ و م‍زای‍ده‌ توسط ق‍ره‌ داغ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍رگ‍زاری‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ و م‍زای‍ده‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ق‍ره‌ داغ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۲۷۵۴,‭/ق۴ ق۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رب‍ع‌ آب‍ی‌، روزن‍ام‍ه‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ م‍زای‍ده‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۱۶ص‌.:۹ * ۵/۱۹س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: م‍ع‍ام‍لات‌ دول‍ت‍ی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ – ای‍ران‌,ح‍راج‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2753-32-1

شماره مدرک: ک‌۲۰۵۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs