دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ق‍رارداد ه‍م‍س‍ان‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ن‍ص‍ب‌ C)) ب‍رای‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و زی‍رب‍ن‍ای‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ق‍رارداد ه‍م‍س‍ان‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ن‍ص‍ب‌ C)) ب‍رای‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و زی‍رب‍ن‍ای‍ی‌ توسط 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ق‍رارداد ه‍م‍س‍ان‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ن‍ص‍ب‌ C)) ب‍رای‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و زی‍رب‍ن‍ای‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ . دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا

رده کنگره: ‭TA,‭۲۱۰,‭م۹ق۴,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ، م‍وزه‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: [۲۳] ص‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ق‍رارداده‍ا,دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۰۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs