دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍ی‍د ش‍ام‍ل‌ ، واژه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و ل‍غ‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ و اروپ‍ای‍ی‌ م‍ص‍طل‍ح‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ادب‍ی‌(ج‍ل‍د اول‌)

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍ی‍د ش‍ام‍ل‌ ، واژه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و ل‍غ‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ و اروپ‍ای‍ی‌ م‍ص‍طل‍ح‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ادب‍ی‌(ج‍ل‍د اول‌) توسط ع‍م‍ی‍د ، ح‍س‍ن‌ 1360

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍ی‍د ش‍ام‍ل‌ ، واژه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و ل‍غ‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ و اروپ‍ای‍ی‌ م‍ص‍طل‍ح‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ادب‍ی‌(ج‍ل‍د اول‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍م‍ی‍د ، ح‍س‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PIR,‭۲۹۵۴/۴۸,‭/ف۴،۱.ج

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1360

شماره صفحه تعداد ورق: ۲ج‌.م‍ص‍ور(ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌) دوره‌ ۲ ج‍ل‍دی‌ – ج‍ل‍د اول‌

موضوع محتوای منبع: ف‍ارس‍ی‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۳۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs