دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ م‍ش‍م‍ول‌ ق‍ان‍ون‌ ن‍ظام‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ پ‍رداخ‍ت‌…/(گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌) ی‍وس‍ف‌ رون‍ق‌

دانلود و مشخصات کتاب طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ م‍ش‍م‍ول‌ ق‍ان‍ون‌ ن‍ظام‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ پ‍رداخ‍ت‌…/(گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌) ی‍وس‍ف‌ رون‍ق‌ توسط رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۲۶- ،گ‍ردآورن‍ده‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ م‍ش‍م‍ول‌ ق‍ان‍ون‌ ن‍ظام‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ پ‍رداخ‍ت‌…/(گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌) ی‍وس‍ف‌ رون‍ق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۲۶- ،گ‍ردآورن‍ده‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ش۴ر۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍رم‍ن‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۶۰ص‌.

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍اغ‍ل‌–رده‌ ب‍ن‍دی‌,ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا– ای‍ران‌– ن‍ظام‌ ه‍ای‌ پ‍رداخ‍ت‌– آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ای‍ران‌– ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌– ش‍رح‌ وظای‍ف‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۹۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs