دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ش‍وری‌)

دانلود و مشخصات کتاب طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ش‍وری‌) توسط رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ش‍وری‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ش۴ ر۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍رم‍ن‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۵۲ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍اغ‍ل‌ – رده‌ ب‍ن‍دی‌,ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا – ای‍ران‌ – ن‍ظام‌ ه‍ای‌ پ‍رداخ‍ت‌ – آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ای‍ران‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ – ش‍رح‌ وظای‍ف‌,ای‍ران‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ – ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5597-29-5

شماره مدرک: ک‌۲۷۱۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: