دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ طرح‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ وزارت‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وس‍س‍ات‌ و ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ش‍م‍ول‌ ق‍ان‍ون‌ ن‍ظام‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ پ‍رداخ‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ -۱۳۸۳ )

دانلود و مشخصات کتاب طرح‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ وزارت‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وس‍س‍ات‌ و ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ش‍م‍ول‌ ق‍ان‍ون‌ ن‍ظام‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ پ‍رداخ‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ -۱۳۸۳ ) توسط ۱۳۸۳-

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طرح‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ وزارت‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وس‍س‍ات‌ و ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ش‍م‍ول‌ ق‍ان‍ون‌ ن‍ظام‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ پ‍رداخ‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ -۱۳۸۳ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ش۴ط۴ ۶ج,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۳-

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ — ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ — ش‍رح‌ وظائ‍ف‌,م‍ش‍اغ‍ل‌ — رده‌ب‍ن‍دی‌,ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا — ن‍ظام‍ه‍ای‌ پ‍رداخ‍ت‌ — آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا,ای‍ران‌ — ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۲۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs