دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌، ارای‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر، ب‍ا ن‍گ‍اه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌ – دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ارس‍ال‌ گ‍زارش‌ س‍الان‍ه‍ع‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ه‍ای‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ، ب‍ا ن‍گ‍اه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌

دانلود و مشخصات کتاب دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌، ارای‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر، ب‍ا ن‍گ‍اه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌ – دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ارس‍ال‌ گ‍زارش‌ س‍الان‍ه‍ع‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ه‍ای‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ، ب‍ا ن‍گ‍اه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌ توسط 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌، ارای‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر، ب‍ا ن‍گ‍اه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌ – دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ارس‍ال‌ گ‍زارش‌ س‍الان‍ه‍ع‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ه‍ای‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ، ب‍ا ن‍گ‍اه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌. س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ . دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا و ک‍اه‍ش‌ خ‍طر پ‍ذی‍ری‌ ن‍اش‍ی‌ از زل‍زل‍ه‌

رده کنگره: ‭TA,‭۳۶۸,‭/س۲۴ ۲۹۰.ش,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: [ت‍ه‍ران‌]

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور – م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۷و ۸ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: راه‌ س‍ازی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,آس‍ف‍ال‍ت‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۹۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs