دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ اج‍رای‍ی‌ در م‍ورد چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ و ص‍رف‍ه‌ ج‍وی‍ی‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ اج‍رای‍ی‌ در م‍ورد چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ و ص‍رف‍ه‌ ج‍وی‍ی‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ توسط 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ اج‍رای‍ی‌ در م‍ورد چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ و ص‍رف‍ه‌ ج‍وی‍ی‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ص‍رف‌ س‍وخ‍ت‌ ک‍ش‍ور

رده کنگره: ‭TJ,‭۱۶۳/۵,‭/س۲ د۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ذره‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۴ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌,ع‍ای‍ق‌ ه‍ا و ع‍ای‍ق‌ س‍ازی‌ ح‍رارت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-724-31-5

شماره مدرک: ک‌۳۱۶۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs