دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ح‍ف‍اظت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا در م‍ق‍اب‍ل‌ ح‍ری‍ق‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍ف‍اظت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا در م‍ق‍اب‍ل‌ ح‍ری‍ق‌ توسط 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍ف‍اظت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا در م‍ق‍اب‍ل‌ ح‍ری‍ق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌. وزارت‌ راه‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌. دف‍ت‍رم‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/فلا۹ م۷,‭۳.ج ۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۹ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا – ای‍ران‌- آت‍ش‌ س‍وزی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا -آت‍ش‌ س‍وزی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-301-007-9

شماره مدرک: ک‌۳۲۲۰

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs