دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ح‍س‍اب‍داری‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و م‍وس‍س‍ات‌ غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌ (ج‍ل‍د دوم‌)

دانلود و مشخصات کتاب ح‍س‍اب‍داری‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و م‍وس‍س‍ات‌ غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌ (ج‍ل‍د دوم‌) توسط ه‍ی‌، ل‍ی‍ون‌ ادواردز 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍س‍اب‍داری‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و م‍وس‍س‍ات‌ غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌ (ج‍ل‍د دوم‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ی‌، ل‍ی‍ون‌ ادواردز

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HJ,‭۹۷۳۳,‭/ه۹ ح۵,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۳ج‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ,س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6285-65-1 ۲.ج,978-964-6285-47-7 ۱.ج

شماره مدرک: ک‌۳۰۷۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs