دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ج‍زئ‍ی‍ات‌ اج‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ق‍ررات‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رائ‍ی‌ ج‍زئ‍ی‍ات‌ ت‍ی‍پ‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ج‍زئ‍ی‍ات‌ اج‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ق‍ررات‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رائ‍ی‌ ج‍زئ‍ی‍ات‌ ت‍ی‍پ‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ توسط س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ج‍زئ‍ی‍ات‌ اج‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ق‍ررات‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رائ‍ی‌ ج‍زئ‍ی‍ات‌ ت‍ی‍پ‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۲۰۳۱,‭/س۴ ج۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ره‍ن‍گ‌ روز

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۴۸ص‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6330-00-6

شماره مدرک: ک‌۱۶۷۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs