دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ج‍ه‍اد اداری‌ (ن‍ج‍ات‌ ارب‍اب‌ رج‍وع‌)

دانلود و مشخصات کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ج‍ه‍اد اداری‌ (ن‍ج‍ات‌ ارب‍اب‌ رج‍وع‌) توسط ق‍دی‍ری‌ اب‍ی‍ان‍ه‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍رن‍ام‍ه‌ ج‍ه‍اد اداری‌ (ن‍ج‍ات‌ ارب‍اب‌ رج‍وع‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ق‍دی‍ری‌ اب‍ی‍ان‍ه‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭JQ,‭۱۷۸۶,‭/ق۴ ب۴,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۳۸ص‌

موضوع محتوای منبع: س‍ازم‍ان‌ دول‍ت‍ی‌ – ای‍ران‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,ک‍ارم‍ن‍دان‌ – اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌,اص‍لاح‌ ن‍ظام‌ اداری‌ – ای‍ران‌,اح‍ت‍رام‌ و ت‍ک‍ری‍م‌ – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ – اس‍لام‌,ای‍ران‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ – اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۳۴۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs