دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ش‍ه‍ر و م‍ن‍طق‍ه‌ در ای‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ا ش‍ه‍ر و م‍ن‍طق‍ه‌ در ای‍ران‌ توسط ش‍ی‍ع‍ه‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۸ – 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ا ش‍ه‍ر و م‍ن‍طق‍ه‌ در ای‍ران‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ی‍ع‍ه‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۸ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭NA,‭۹۲۴۷,‭/آ۱ش۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: و، ۲۷۹ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ش‍ه‍رس‍ازی‌ — ای‍ران‌ — طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌,ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ری‌ — ای‍ران‌,ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا — ای‍ران‌ — ت‍اری‍خ‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۷۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs