دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ای‍م‍ن‍ی‌ در ان‍ب‍ار، ب‍ررس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ه‍ا و خ‍طره‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ادی‌ و ف‍ن‍ی‌ ان‍ب‍ار و ت‍داب‍ی‍ر پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ از ض‍ای‍ع‍ات‌، و پ‍اپ‍ی‍ش‌ ه‍ای‌ م‍رب‍وطه‌ در ان‍ب‍ارداری‌ ک‍الاه‍ا و م‍واد

دانلود و مشخصات کتاب ای‍م‍ن‍ی‌ در ان‍ب‍ار، ب‍ررس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ه‍ا و خ‍طره‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ادی‌ و ف‍ن‍ی‌ ان‍ب‍ار و ت‍داب‍ی‍ر پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ از ض‍ای‍ع‍ات‌، و پ‍اپ‍ی‍ش‌ ه‍ای‌ م‍رب‍وطه‌ در ان‍ب‍ارداری‌ ک‍الاه‍ا و م‍واد توسط ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ای‍م‍ن‍ی‌ در ان‍ب‍ار، ب‍ررس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ه‍ا و خ‍طره‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ادی‌ و ف‍ن‍ی‌ ان‍ب‍ار و ت‍داب‍ی‍ر پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ از ض‍ای‍ع‍ات‌، و پ‍اپ‍ی‍ش‌ ه‍ای‌ م‍رب‍وطه‌ در ان‍ب‍ارداری‌ ک‍الاه‍ا و م‍واد

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۴۸۵,‭/ک۲ فلا۹,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: پ‍ش‍وت‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۳۶، ۱۴ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار، ن‍م‍ون‍ه‌

موضوع محتوای منبع: ان‍ب‍ارداری‌,م‍واد خ‍طرزا – ان‍ب‍ارداری‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7136-45-7

شماره مدرک: ک‌۲۴۶۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs